تامین ارتباط پروژه لرزه نگاری بی بی حکیمه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قراردا تامین اینترنت پرسرعت و ارتباط اینترانت بزرگترین پروژه لرزه نگاری و اکتشاف نفت کشور .

عقد قرارداد تامین و نگهداری سیستم و ارتباط مخابراتی و همچنین اینترنت پر سرعت بزرگترین پروژه لرزه نگاری و اکتشاف نفت کشور درچهار استان فارس ، بوشهر ، خوزستان و چهارمهال وبختیاری مابین شرکت خوارزم ارتباط خلیج فارس و شرکت دانا ژئوفیزیک به مدت چهار سال منعقد گردید .