نگهداری شبکه تلفن همراه

عملیات نصب ، نگهداری و تعمیرات شبکه موبایل کشور در برخی از استانها جهت اپراتورهای تلفن همراه شامل نصب لینکهای رادیویی ، نصب سایتهای موبایل ، نصب دکل های خود ایستا ، نصب تجهیزات برقی ، نگهداری سایتهای تلفن همراه و ده ها خدمات دیگر در حوزه ارتباط سیاز در سطح کشور .