سکوی حفاری الیما

 انجام پروژه کابل کشی شبکه نصب سیستم نظارت تصویری تحت شبکه و دیگر موارد مربوط به تجهیزات تلکام در سکوی حفاری الیما در دریای خزر در پروژه تعمیرات اساسی سکو- زمستان 1400